15Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. Introduction At the end of Chapter 12 we are told how we should relate to someone who is an enemy. 20Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. Romans 7 Released from the Law. 15 The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) bHasStory0 = true; 17Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? 8 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako [] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. 22Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. 6Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) -- This Bible is now Public Domain. 15 Kaya, kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. This happens when people... Would you like to choose another language for your user interface? if(sStoryLink0 != '') 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 5 ... 14 Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. 12Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. 18Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. Kung sinuman ang naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Mga Romano 14:8 - Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? 14 Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Loving Others Fulfills God’s Law Romans 13:8-14 Truth Taught- When we love others, we are fulfilling God’s law and redeeming the time. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. 16Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: Romans 8:10 Or you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive; Romans 8:11 Some manuscripts bodies through; Romans 8:15 The Greek word for adoption to sonship is a term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture; also in verse 23.; Romans 8:15 Aramaic for father Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 8 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Footnotes. 15 Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. document.write(sStoryLink0 + "

"); Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamataymamatay man, tayo'y sa Panginoon. Silas Wood, a prominent member of the church at … 19Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. { 21Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. 5May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Anok). Mga Romano 8:14 - Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. 14 For those who are led by the Spirit of God are the children of God. 8Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. } Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 ... 14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. Mga Romano 8:14 - Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 8:14 Full Chapter Mga Romano 8:16 → 15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. Romans 8 King James Version (KJV). 14Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. 7Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph.